Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart.

De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen. (lees meer over de nieuwe versie)

>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart                                 >>Legenda

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente

Laatste nieuws

Woningbouw in de uiterwaarden Hollandsche IJssel

Gemeente Gouda wil 5 woningen bouwen op een voormalig bedrijfskavel aan de zuidzijde van de Goejanverwelledijk. De werkgroep GoudaKrimpenerwaard bepleit aanpassingen van het plan om te voorkomen dat Gouda het zicht op de rivier verliest. Het ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42 ligt

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Nieuw bestemmingsplan De Steupel ter inzage.

Voor de derde maal heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan De Steupel vastgesteld. Tweemaal eerder zijn bestemmingsplannen door de raad van staten vernietigd. De Steupel is een nog ongerept gebied dat ligt aan de Reeuwijkse Plassen. Eerder wilde de

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Gebiedsovereenkomst Veenweiden getekend

8 december 2016 – De overheden in Gouwe Wiericke gaan intensiever samenwerken aan de toekomst van deze regio. Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland en de provincie Zuid-Holland hebben daarvoor de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Beheerplan voor Natura 2000-gebied Botshol vastgesteld

Het moerasgebied Botshol in de gemeente De Ronde Venen is één van de meest bijzondere natuurgebieden in het Groene Hart en geniet internationale bescherming als Natura 2000-gebied. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben nu het definitieve beheerplan vastgesteld dat

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Aankoop nieuwe natuur: Zouweboezem en Luistenbuul

In de Krimpenerwaard heeft het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) het weidevogelgebied met 3 hectare vergroot en het Natura 2000-gebied van de Zouweboezem met 5 hectare uitgebreid. In de Vijfheerenlanden kan ZHL een waardevol stuk natuur toevoegen aan de Achthovense Uiterwaarden bij Lexmond. Luistenbuul

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Klankbordgroep Balij brengt advies uit over windmolenpark

Op verzoek van de provincie ZH heeft een klankbordgroep een advies uitgebracht over de windenergielocatie A12 Balij. De klankbordgroep, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, heeft in dat advies alle argumenten van voor- en tegenstanders van een windmolenpark langs de

Gepost in Actueel Uitgelicht | 3 Comments

Weidevogelbeheer in polder de Ronde Hoep

Polder de Ronde Hoep in de gemeente Ouder-Amstel staat model voor succesvol weidevogelbeheer. Rondom het centraal gelegen weidevogelreservaat van het Landschap Noord-Holland liggen zo’n 40 boerenbedrijven, die aangesloten zijn bij Agrarische Natuurvereniging De Amstel. Zij doen mee aan weidevogelbeheer; ze stellen

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Duurzaam Nederland lukt niet zonder landschapskwaliteit

Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur staat Nederland voor grote en urgente duurzaamheidsopgaven, zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de verduurzaming van de landbouw, die het Nederlandse landschap ingrijpend zullen veranderen. Een landschap waar mensen aan

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen

Een kwart van de geplande bedrijventerreinen kan vervallen als gemeenten in hun regio beter gaan samenwerken. Dat blijkt in de regio Eindhoven waar negen gemeenten hebben gekozen voor een unieke samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen. Zij hebben ervoor gekozen

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Verstoring van stiltegebied door motoren

Bewoners in de stiltegebieden van de Krimpenerwaard en Nieuwkoop vragen zich af wat het bord “Stiltegebied” voorstelt. Ieder weekend als het even mooi weer is denderen honderden motorrijders met oorverdovend lawaai over de WestVlisterdijk en over de Meije. Beide stiltegebieden

Gepost in Actueel Uitgelicht | 2 Comments


Meldpunt

Heeft u vragen of opmerkingen over locaties die nog niet zijn opgenomen in deze kwaliteitsatlas. meldt deze dan via het contactformulier.

Pagina's