Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart.

De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen. (lees meer over de nieuwe versie)

>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart                                 >>Legenda

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente

Laatste nieuws

PAL-symposium: nieuwe Groene Hart visie nodig

Twee honderd belangstellenden waren vrijdag naar het symposium van de  Provinciale Adviescie. Leefomgevingskwaliteit (PAL) in Fort Wiericker-schans gekomen. Oud-VVD-statenlid en PAL-voorzitter Jan Helder zette de toon met een sombere analyse van de gevaren die het Groene Hart bedreigen, o.a. economische stagnatie, leegstand en voortgaande bodemdaling. De Stuurgroep Groene hart heeft daarom een nieuwe visie nodig. Vervolgens kwamen vier inleiders aan het woord. Paul Langeweg van Ver.Deltametropool pleitte voor verweving van Randstad en Groene hart als

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Chris Kalden in Stuurgroep Groene Hart

Recentelijk is door het Programmabureau Groene Hart een nieuwsbrief uitgebracht over de samenstelling van de nieuwe stuurgroep na de laatst gehouden Statenverkiezing. De Stuurgroep gaat verder met de samenwerking tussen de drie Provincies, de Gemeenten en Waterschappen. De personele bezetting verandert iets. Grootste verandering is dat er niet meer uitsluitend (actieve) bestuurders in zitten. Gehoor is gegeven aan de oproep van onze stichting om ook ervaring uit andere expertises en het geluid van maatschappelijke organisaties

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

PBL presenteert schokkend rapport over teloorgang van het veengebied

Woensdag 24 juni organiseerde de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, Provincie Zuid-Holland en STOWA een Collegetour ‘In het veen’, een bestuurlijke bijeenkomst over de opgaven rond bodemdaling. Het was een zeer informatieve bijeenkomst over de achtergronden, de problemen, de lokale verschillen, de trends, ontwikkelingen en mogelijke oplossingen voor de veengebieden in Nederland. Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water zette de toon door het belang van het veen vanuit de geschiedenis voor de toekomst te verklaren.

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Symposium: 2.000 ha bedrijventerrein in het Groene Hart verduurzamen!

Dat is de ambitie die werd uitgesproken tijdens het symposium Duurzame bedrijfsterreinen op 17 juni j.l. . Dankzij de nulmeting die de kwaliteit van een bedrijfsterrein zichtbaar maakt werken gemeenten en ondernemers beter samen aan kwaliteitsverbetering terreinen. In vier gemeenten in het Groene Hart staan afvalvermindering, led-verlichting en parkeerproblemen weer op de agenda. Bovendien worden extra zonnepanelen op de daken gelegd en is de gemeenschappelijke ambitie om de terreinen vitaal te houden aangescherpt. symposium  De

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Plassengebieden Groene Hart verloederen in snel tempo

Afgelopen maand heeft de Stichting Groene hart aandacht gevraagd voor de verloedering van de plassengebieden in het Groene hart. In het AD Groene hart zijn hierover grote artikelen verschenen, met daarop weer veel reacties.     Reeuwijkse Plassen… In Reeuwijk is inmiddels het Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen uitgebreid tot een zestal organisaties: Stichting Groene Hart, Wetlandwacht Vogelbescherming, Nivon, IVN, Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen en KNVV Gouda. Zij hebben in een open brief aan de gemeenteraad van

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Krimpt of groeit het Groene Hart?

.  Groene Hart monitor: feiten & cijfers als basis voor discussie     Donderdag 23 april is de Groene Hart Monitor 2014 uitgekomen. Han Weber, gedeputeerde Zuid-Holland en voorzitter van de Stuurgroep Nationaal Landschap het Groene Hart, overhandigt het eerste exemplaar van deze monitor aan Sjoerd Veerman van Stichting Groene Hart, één van de grootste maatschappelijke organisaties uit deze regio. In deze Monitor staan feiten en cijfers die een actueel inzicht geven in de opgaves

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Al 35 gemeenten nemen deel aan Kwaliteitsatlas

Afgelopen week besprak de klankbordgroep Kwaliteitsatlas de stand van zaken. Inmiddels nemen maar liefst 35 gemeenten deel aan deze digitale atlas. De kwaliteitsatlas is een online platform voor ruimtelijke opgaven in het groene hart. De bedoeling is dat het debat meer plaatsvindt om zo gezamenlijk de kwaliteit te verbeteren. Doelgroep zijn belanghebbenden en betrokkenen bij de ruimtelijke opgaven. Naast dit online debat worden offline ook diverse debatten georganiseerd, zoals de Kwaliteitstournee op 7 maart j.l. 

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Groote Haar weer in raad Gorinchem

Aan de noordkant van Gorinchem wil de gemeente een regionaal bedrijventerrein ontwikkelen: “Groote Haar”. Dit bedrijven-terrein kan echter pas ontwikkeld worden als er een extra afrit aan de A27 wordt gemaakt. Anderzijds zal deze afrit alleen worden aangelegd als dat bedrijventerrein ook inderdaad wordt aangelegd. Deze catch-22 situatie is ontstaan toen de Raad van State het bestemmingsplan, dat de aanleg van het terrein mogelijk moest maken, grotendeels vernietigde. Geen bedrijventerrein dan ook geen afrit, want

Gepost in Actueel Uitgelicht | 2 Comments

Plannen voor herinrichting natuurgebied De Groote Zaag

De herinrichting natuurgebied De Groote Zaag kan doorgang vinden. De commissie was unaniem in haar oordeel. ” Dit prachtige stukje natuur in de Krimpenerwaard verdient een metamorfose”. De herinrichting van het natuurgebied De Groote Zaag staat als hamerpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van Krimpen in april. Eiland De Zaag in Krimpen aan de Lek bestaat uit de Grote en de Kleine Zaag. De Grote Zaag is ruim 20 hectare natuur, gelegen tussen De Kleine Zaag en

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Stichting WBL boekt succes in strijd tegen uitplaatsingen naar het buitengebied

We zien bij veel gemeenten dat ze groene stedelijke functies, zoals sportterreinen en maneges, of milieuhinderlijke bedrijven naar het buitengebied willen verplaatsen. Zo komt in de kern weer ruimte beschikbaar om de woonfunctie en de leefomgevingskwaliteit te versterken. De keerzijde hiervan is dat hierdoor steeds stukjes van het open groene hart wordt afgeknabbeld. Soms gaat dit ook ten koste van natuurgebieden waar natuurorganisaties zich juist inzetten voor behoud en beheer van waardevolle natuur. Provincie Utrecht heeft

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren


Recente reacties

Meldpunt

Heeft u vragen of opmerkingen over locaties die nog niet zijn opgenomen in deze kwaliteitsatlas. meldt deze dan via het contactformulier.

Pagina's