Prominenten stellen strategische visie voor de Krimpenerwaard op (2)

Onder aanvoering van stedebouwkundige Riek Bakker heeft een groep prominenten als Commissaris van de Koning Jaap Smit, voormalig minister Sybilla Dekker, Deltacommissaris Wim Kuijken en oud-directeur Staatbosbeheer Chris Kalden een rapport opgesteld over de toekomst van de Krimpenerwaard.
Zie eerder bericht in de  kwaliteitsatlas .
Inmiddels is het rapport beschikbaar gekomen en in te zien via: http://www.visiekrimpenerwaard.nl/eindrapport/

“De Krimpenerwaard heeft de potentie om binnen de verstedelijkte en geïndustrialiseerde Zuidvleugel van de Randstad en in het bijzonder de Rijnmond een eigen rol te vervullen die het totaal versterkt en compleet maakt.” Vanuit die overtuiging heeft stedenbouwkundige Riek Bakker, inwoner van Berkenwoude, een burgerinitiatief ontworpen voor een Strategische Visie inclusief Uitvoeringsprogramma voor de Krimpenerwaard.

 

Lees ook het commentaar in Het Kontakt (12 april 2017):

Strategische visie: ‘Betere ontsluiting Krimpenerwaard heeft prioriteit’

KRIMPENERWAARD •  Een betere ontsluiting van de Krimpenerwaard is één van de speerpunten voor de komende jaren. Blijkt uit de ‘Strategische visie voor de Krimpenerwaard’, die dinsdagavond door Riek Bakker, voorzitter van de Waardcommissie, werd gepresenteerd  aan de gemeenten Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard.

 Mobiliteit bepaalt het succes in de komende dertig jaar. Bakker: “We stuitten tijdens het onderzoek naar de toekomst van de Krimpenerwaard voortdurend op de vragen: ‘Hoe kom je er in? En hoe kom je er uit? Met een bredere Algerabrug en een tweede oeververbinding bij de Hollandse IJssel, die verderop aansluit bij de A20, kan je in ieder geval bij ernstige calamiteiten de polder ontvluchten.”

Volgens Riek Bakker ontstaat er letterlijk ruimte voor toerisme, recreatie, handel en landbouw als je niet vastloopt in een trechter. Met name de Rotterdamse regio biedt volop kansen voor een opbloeiende economie. Gert-Jan Ruit, winkelier uit Lekkerkerk, beaamde dat. “Ondernemers hebben het hier al heel behoorlijk voor elkaar. Tijdens de economische crisis werd hier relatief weinig geleden, maar we lopen wel tegen onze grenzen aan. De vitaliteit is in het geding. Daarom waren wij ook snel bereid om mee te betalen aan de totstandkoming van dit rapport.”

Grabbelton
Het rapport dat professor Riek Bakker dinsdagavond in het Cultuurhuis van Krimpen aan de Lek presenteerde, krijgt brede steun van inwoners, ondernemers en agrariërs uit de Krimpenerwaard. Het is volgens de stedenbouwkundige uit Berkenwoude ‘een kompas voor de toekomst’.

Ze benadrukte dat de talloze aanbevelingen, suggesties en ideeën min of meer een grabbelton vormen voor de bestuurders van beide gemeenten. “Het is geen blauwdruk. Dat zou onzinnig zijn voor een periode van dertig jaar. Dit rapport biedt een doorkijk tot het jaar 2050. In de tussentijd worden tal van uitvindingen en innovaties gedaan, die hun weerslag zullen hebben. Dit basisdocument kan betrokkenen op weg helpen.”

Diverse inwoners hebben hun mening gegeven en deskundigen schetsten toekomstige situaties. Bakker: “In amper een half jaar tijd zijn er talloze bijeenkomsten gehouden om de kansen in kaart te brengen. Daarbij hanteerden we drie vergezichten: Laten we alles bij het oude? Zetten we onze schouders eronder? Of betrekken we de stedelijke omgeving bij onze plannen? Niemand wilde rustig voortkabbelen. Om bevolkingskrimp en een uittocht van jongeren tegen te gaan, moet je actief zijn op divers gebied. Dus vooral inzetten op samenwerking. We stuitten nogal eens op wantrouwen. Daarom luidt de titel van het rapport ook ‘Hernieuwd vertrouwen’. Niet tegenover elkaar blijven staan, maar met elkaar kansen benutten.”

Bakker borduurt voort op een eerder rapport, dat ze twee jaar geleden in opdracht van de Rabobank lanceerde. Dat ging over de ‘Kracht van de Krimpenerwaard’. Volgens Commissaris van de Koning Jaap Smit duurde het anderhalf jaar, voordat de eerste uitkomsten zichtbaar waren. “Het belangrijkste is natuurlijk dat je ermee verder gaat. Veel goede bedoelingen worden vaak gesmoord.”

Het rendement wordt bepaald door de uitvoering. Door het samenstellen van een Waardcommissie, met onder anderen Commissaris van de Koning Jaap Smit, Deltacommissaris Wim Kuijken en oud-minister Sybilla Dekker, kunnen de gemeenten de aanbevelingen niet negeren of wegwuiven. Wel zullen politieke besluiten moeten worden genomen om elementen van het rapport in gang te zetten. Om de vervolgstappen vlot te trekken, wijst Bakker op het aanstellen van een verkenner en – in een later stadium – een procesmanager. Binnenkort komen de gemeenteraden van Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard bijeen om het rapport te bespreken.
Pieter van der Laan, Het Kontakt (12 april 2017)

Het hele rapport is in te zien via: http://www.visiekrimpenerwaard.nl/eindrapport/

 

Overhandiging rapport

De Waardcommissie heeft 11 april 2017 het rapport van mevrouw prof. Bakker ‘Strategische visie Krimpenerwaard’ officieel overhandigd aan de burgemeesters, gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra, de dijkgraaf en de voorzitter van de Ondernemerskring Krimpenerwaard.
De Waardcommissie heeft aangegeven bereid te zijn aan te blijven en als begeleidende groep te blijven bestaan. Ook mevrouw Bakker is beschikbaar voor een rol in de toekomst. Voordat daarop antwoord gegeven kan worden, is het van belang dat de gemeenteraad het rapport zich eigen kan maken en zich een mening kan vormen over een mogelijk vervolg.
Op 18 april heeft een ambtelijke verkenning plaatsgevonden tussen de verschillende overheden (gemeenten, provincie, hoogheemraadschap) en Riek Bakker. Hierbij waren ook de griffiers van provincie en gemeenten aanwezig. Vraag was hoe komen we tot bestuurlijke besluitvorming over dit rapport en de daarin gesignaleerde punten?
Het gemeentebestuur heeft daarvoor een procedurevoorstel gemaakt. Het heeft ook de suggestie van de Waardcommissie overgenomen om een verkenner aan te stellen die een brede verkenning bij alle betrokken overheden en het bedrijfsleven uitvoert. Lees ook de Raadsinformatiebrief van het college dd. 30 mei 2017

Geplaatst in Actueel Uitgelicht
2 reacties op “Prominenten stellen strategische visie voor de Krimpenerwaard op (2)
 1. Joke Colijn (NVWK) schreef:

  Zorgen over Visie Krimpenerwaard

  Op 11 april werd voor degenen die er aan hebben bijgedragen, de grootste belanghebbenden en een aantal stakeholders de Strategische Visie Krimpenerwaard van professor Riek Bakker gepresenteerd.

  Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat met grote belangstelling werd uitgekeken naar dit document, waarvoor bijdragen zijn geleverd door ondernemers, agrariërs en bewoners. Natuurorganisaties met belangen in dit gebied (het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, de NVWK) zijn bij het proces niet betrokken geweest.

  Mevrouw Bakker heeft haar sporen ruimschoots verdiend als stedenbouwkundige in met name Rotterdam, maar zij woont in het landelijke Berkenwoude en kwam als inwoner van de Krimpenerwaard tot dit burgerinitiatief.

  Een paar leden van de NVWK hebben deelgenomen aan het proces van totstandkoming als bewoner, en in het juni-nummer gaan we er inhoudelijk op in. Voor een uitgebreide verhandeling was de tijd tot uitkomen van deze Waardvogel te kort.

  Voor nu volstaan we met te constateren dat een aantal voorstellen de belangen van de natuur in de Krimpenerwaard kunnen dienen, terwijl andere ons grote zorgen baren. Zo wordt de problematiek van de bodemdaling goed gekoppeld met andere kansen voor de landbouw, terwijl nieuwe infrastructuren zonder terughoudendheid door uniek en onvervangbaar natuurgebied en cultuurlandschap worden voorgesteld.

  Zorgen over Visie Krimpenerwaard
  Geplaatst op 19 april 2017 /In De Groene Flits
  Joke Colijn, PR Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK)

 2. Jaap Graveland schreef:

  Gebiedsvisie Krimpenerwaard gaat over ontsluiting én natuur
  Ik was als bewoner betrokken bij het opstellen van de gebiedsvisie en vind dat het artikel 1) een volstrekt verkeerd beeld geeft van het doel en de inhoud van de gebiedsvisie. Als deze presentatie model staat voor toekomstige communicatie en aanpak, is de visie voor niets opgesteld. De essentie van de visie is een breed gedragen, inspirerend verhaal maken door een integrale benadering en koppelen van opgaven. Integraal betekent: niet alleen een oplossing bedenken voor de flessehals Algerabrug, maar bijvoorbeeld ook voor de achteruitgang van natuur en landschap, en de maatschappelijke gevolgen en hoge kosten van bodemdaling. Ik kan net zo goed beweren dat landschap en natuur prioriteit hebben, en niet de ontsluiting, omdat als we het landschap verprutsen, de aantrekkelijkheid als woon- en werkgebied verdwijnt en we dan helemaal geen grotere Algerabrug meer nodig hebben. En over wegen bouwen voor veiligheid: ik heb jaren in Zeeland gewoond, de provincie van de watersnoodramp, en daar worden helemaal niet meer wegen gepland met het oog op de veiligheid, omdat er ook andere oplossingen zijn.
  Bij de allereerste bijeenkomst stelde Riek Bakker dat de visie voor acht thema’s oplossingen moest bieden: economie en werk, wonen en voorzieningen, waterveiligheid, landbouw, natuur, bodemdaling, energietransitie en mobiliteit. Prompt stond een ondernemer op die zei: maar alles begint bij betere ontsluiting. Riek Bakker ontkende niet dat daar over moest worden nagedacht, maar gaf aan dat je er niet één element uit kon pikken, want dan verloor je vertrouwen en kreeg je niets voor elkaar. De ondernemer probeerde het nog een keer, en kreeg het zelfde antwoord van Riek. Dat was inspirerend, ik dacht: zo moet het. Want voor mijn gezin is die ontsluiting niet zo’n groot probleem: je kunt gewoon fietsen naar Capelse Brug: 2,7 km, 9 minuten vanaf busstation Krimpen. Ik doe het 1-2 keer per week vanuit Berkenwoude. Kost iets meer tijd dan vanuit Krimpen, maar is duurzaam, en heel gezond. Voor mij is de brug breed genoeg. Mijn vrouw moet er met de auto dagelijks overheen naar haar werk in West-Brabant, en staat hoogstens tien minuten in de file. En mijn dochter fietst elke dag 8 km naar Krimpen, pakt daar de bus naar Capelse brug om naar school in Rotterdam te gaan. Ik hoor alleen klachten over de leraren, niet over de reis.
  Laten we vasthouden aan de visie: alle acht thema’s aanpakken, en niet selectief winkelen. Dan houd ik er als bewoner vertrouwen in en werk ik graag mee aan de uitwerking.

  Jaap Graveland, Berkenwoude

  1)het artikel stelt maar één thema centraal: mobiliteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*