Woningbouw in de uiterwaarden Hollandsche IJssel

Gebiedsgemeenten:  Gouda       /  Kwaliteitskaart    /   Atlaskaart

goejanverwelledijkGemeente Gouda wil 5 woningen bouwen op een voormalig bedrijfskavel aan de zuidzijde van de Goejanverwelledijk.
De werkgroep GoudaKrimpenerwaard bepleit aanpassingen van het plan om te voorkomen dat Gouda het zicht op de rivier verliest.
Het ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42 heeft van 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017 ter inzage gelegen.

De Provincie-ZH heeft in een zienswijze de bouw van vijf nieuwe woningen in de directe nabijheid van de Haastrechtse molen afgewezen. Het bestemmingsplan die dit moet mogelijk maken is in strijd met de provinciale Verordening Ruimte 2014. Daarin is bepaald dat er binnen de molenbiotoop van traditionele molens voldoende vrije windvang en zicht op de molen mogelijk moet zijn. Bij ongewijzigd vaststellen van het plan ziet de provincie zich genoodzaakt om een reactieve aanwijzing te geven.

 

Documenten

Organisaties

Reactie  

Werkgroep Gouda<–>Krimpenerwaard :

GOUDA VERLIEST ZICHT OP HOLLANDSCHE IJSSEL

Door het uitzicht op de Idyllische Hollandsche IJssel is de eeuwenoude Goejanverwelledijk, ten Oosten van de Waaiersluis bij Gouda, een zeer geliefde route bij fietsers en wandelaars. Met de voorgenomen bouw van 5 woningen in het topmilieu landelijk wonen dreigt het uitzicht vanaf de dijk op de rivier, over het voormalige opslagterrein van aannemersbedrijf Ouwe Gouwe, echter definitief verloren te gaan. Dit is in tegenspraak met het Goudse beleid verwoord in de Gebiedsvisie Hollandsche IJssel in Zicht, Gouda 2020. In deze onderlegger voor nieuwe ontwikkelingen en bestemmingsplannen staat dat in het buitendijkse gebied ten oosten van de Waaiersluis, bebouwing is uitgesloten en dat de kwaliteit van de zichtbare rivier juist versterkt dient te worden. De gebiedsvisie maakt, op locaties waar bedrijfsfuncties verdwijnen, wel kleinschalige ontwikkelingen mogelijk, mits zij een bijdrage leveren aan de landelijke uitstraling van dit deel van de Hollandsche IJssel. Vanuit deze ambitie dient de gemeente voor betreffende locatie in principe niet meer bouwvolume te (ver)gunnen dan de tot voor kort aanwezige bebouwing welke 440 vierkante meter besloeg en 1320 kubieke meter in omvang was. Het in het ontwerpbestemmingsplan beschreven bouwvolume van 600 vierkante en 4.500 kubieke meter gaat dit ruim te boven. Dit heeft tot gevolg dat het zicht van de dijk op de Hollandsche IJssel over de gehele lengte van het perceel dreigt te verdwijnen. Door gebrekkige borging en ondoenlijke handhaving, zal het vrije zicht vanaf de dijk op de rivier tussen de woningen door verdwijnen. De praktijk laat zien dat bij bestaande woningen langs de Goejanverwelle- en Zuiderijsseldijk, de open ruimtes tussen de woningen geheel worden afgesloten met beplanting. Deze behoefte aan privacy en veiligheid kan met dit ontwerpplan niet ontkend worden. Met de in het plan toegestane maximaal twee meter hoge hagen tussen de woningen, of daar geparkeerde auto’s, zal de rivier inclusief beide oevers, vanaf de dijk geheel aan het oog onttrokken worden.  De werkgroep Gouda<–>Krimpenerwaard pleit er voor om een groene openbaar toegankelijke corridor van minimaal 25 meter breed (10%) in het plan op te nemen, waarover blijvend zicht op de rivier mogelijk is en blijft. Dit kan o.i. op diverse wijzen bereikt worden: door verkleining van de afstand tussen de woningen, aanpassing qua formaat  woningen, of de in aantal  te bouwen woningen. De toekomstige bewoners van deze locatie kunnen dan de volledige vrijheid krijgen om hun tuinen naar eigen wens in te richten en te gebruiken. Het plan is een ‘ontwerp-plan’ dat vraagt om zienswijzen. Er zijn dus nog mogelijkheden  en wij hopen van harte dat de Goudse gemeenteraadsleden hun controlerende taak “of het college het beleid, verwoord in de Gebiedsvisie, goed uitvoert” voor dit plan ook waar gaan maken.