Recreatief Kaag en Braassem

Gebiedsgemeente  Kaag en Braassem   /  Kwaliteitskaart   /  Atlaskaart


De gemeente Kaag en Braassem heeft de ambitie uitgesproken een recreatiegemeente te willen zijn. Mede in dat kader hebben stichting Kaag en Braassem Promotie, de Kamer van Koophandel, de Rabobank en de gemeente Kaag en Braassem, in een interactief proces met recreatieondernemers, de eerste fase van het meerjareninvesteringsplan ‘Recreatief Kaag en Braassem’ opgesteld.
Met het “Parapluplan Recreatie” wordt aan alle geldende bestemmingsplannen een juridische regeling toegevoegd waarmee het mogelijk wordt voor het college om, bij aandiening van een specifieke ontwikkeling, medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling.
Verder worden in dit plan regelingen opgenomen voor evenementen, voor nevenfuncties van agrarische bedrijven alsook recreatieve transformatie van (voormalige) agrarische bedrijven, Bed & Breakfast-regelingen, e.d. Daarnaast worden initiatiefnemers uitgenodigd om met recreatieve plannen te komen waarvoor bestemmingsplannen op maat kunnen worden opgesteld.

De gemeente heeft ook voorstellen voor een doorsteek (kanaal) door de Vriesekoopsche polder van Westeinderplas naar de Drecht t.b.v. de pleziervaart.
Lees ook: Onderzoek Drechtdoorsteek nieuw leven ingeblazen (Av, 6/3/2017)

 

 

Organisaties :

 

Documenten:

 


Reacties

De Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o. (VBOLKB) vindt deze plannen veel te vergaand. Daarmee wordt weer een stap gezet naar verdere vercommercialisering van de natuur, het landschap, de ecologie en de biodiversiteit, waarop onze gemeente zegt zo trots te zijn. De gemeente zou ook voor ons groen-blauwe erfgoed glashelder en glashard moeten vaststellen welke gebieden onaantastbaar zijn. De VBOLKB is daarom van mening dat het voorliggende Paraplubestemmingsplan Recreatie moet worden aangevuld met een concrete aanwijzing van die gebieden waarbinnen géén “verruimingsmogelijkheden …. voor bepaalde vormen van recreatie” zullen worden toegestaan.

Ook is er onder bewoners veel weerstand tegen plannen voor een (kanaal)doorsteek door de Vriesekoopsche polder. Angst voor feestboten, discoboten en dieselgassen; voor verstoring van de rust in het gebied.

De dorpsraad van Woubrugge vreest dat de recreatieambities ten koste gaan van het open landschap. In de zienswijze stelt ze dat bebouwing rond de Wijkde Aa absoluut niet kan. “Oevers moet je niet volbouwen met eigendommetjes. Die zijn van iedereen.”

De Stichting Groene Hart sluit zich in algemene zin aan bij de conclusie van de VBOLKB en vindt het vastleggen van algemene regels in een bestemmingsplan nu niet de juiste weg. Geadviseerd wordt om de toeristisch-recreatieve ontwikkelingsvisie verder uit te werken en in te voegen in de (integrale) omgevingsvisie waarin ook functies als natuur en landschap en daarbij horende beschermingsregimes zijn benoemd.

 

Strepen door recratieplan Kaag en Braassem    (5-4-2017)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bezwaar tegen het toestaan van bepaalde vormen van nieuwe bedrijvigheid en bebouwing in glastuinbouwgebieden, op boerenlandschap, rondom molens en langs het Braassemermeer. Recreatieve nieuwbouw in belangrijke weidevogelgebieden en groene buffers zijn uit den boze. GS willen dat de gemeente deze bouwmogelijkheden schrapt. Ze zijn in strijd met de provinciale Verordening Ruimte en Mobiliteit, waarin veenweidegebieden bescherming krijgen. Ook over de lijst met nieuwe activiteiten in agrarische buitengebieden zijn GS ontevreden. Detailhandel, sociale nevenfuncties en dierenpension mogen volgens de provincie geen stukken groen opslokken.

 

1 Reactie op “Recreatief Kaag en Braassem
  1. Ad de Kort schreef:

    Alles van waarde is weerloos (lucebert)

    Langzaamaaan gaan mensen die het woord vrijheid in hun vaandel voeren door met het uitverkopen van deze mooie aarde aan de hoogst biedende. Maar hun vrijheid is geen vrijheid waar die ten koste gaat van de vrijheid van de ander. Iedereen die het tij keert en wat werkelijk van waarde is beschermt, bij voorbeeld de mooie Braassem en omgeving, heeft mijn steun. En als we te weinig ruimte hebben is krimp de enige echte oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*