2.500 hectare onderwaterdrainage Groene Hart

Het waterschap werkt momenteel aan een aanvraag voor rijkssubsidie van zo’n 19 miljoen euro. Ook onderzoek naar broeikasgassen en knelpunten in het watersysteem en maatregelen als natte teelten maken hier deel van uit. Het gaat om geld dat via het ministerie van LNV binnenkort beschikbaar komt voor maatregelen voor CO2-reductie.

De waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Rijnland hebben interesse om mee te doen met het plan ‘klimaatslimme landbouw waarbij het polderproces centraal staat‘. ‘We willen de aanvraag binnenkort indienen, want het geld moet nog in 2018 ingezet worden. Mijn wens en verwachting is dat we dit najaar al aan de slag gaan’, licht hoogheemraad Bert de Groot van HDSR toe.

Draagvlak

HDSR zet hiermee in op een grootscheepse aanpak van bodemdaling op polderniveau. ‘We geloven niet in een paar hectare onderwaterdrainage per polder’, zegt De Groot. ‘Om het een boost te geven streven we naar minimaal 65 procent deelname. Bij een lager percentage zoeken we verder naar een polder waar wel voldoende draagvlak is.’

De collectieven in het beheergebied van HDSR zijn mede aanvrager. De Groot: ‘Daarnaast willen we dit ook met de LTO Noord-afdelingen aanpakken.’ De ondernemers krijgen een belangrijke stem in de details van de inrichting. ‘Zij moeten er straks jaren mee werken. Onderwaterdrainage met drukdrains bijvoorbeeld is mooie techniek, maar vraagt wel meer van de grondeigenaar.’ Ook wordt een eigen bijdrage van 25 procent aan de fysieke investering gevraagd.

Kans

‘Het is fantastisch als we op zo’n grote schaal aan de slag kunnen met onderwaterdrainage in de veenweiden’, laat voorzitter Bert van Donselaar van LTO Noord Utrecht weten. ‘Het is belangrijk dat boeren elkaar weten te vinden. Het zou een gemiste kans zijn als deze investering aan je polder voorbij gaat.’

Bron: Nieuw Oogst, Utrecht 13 juni 2018

lees verder:  Factsheet Onderwaterdrains

4 reacties op “2.500 hectare onderwaterdrainage Groene Hart
 1. Bart Been schreef:

  Onderwaterdrainage helpt niet om de niet-duurzame melkveehouderij in het Groene Hart te genezen. Het is alleen maar bestrijding van een van de symptomen (bodemdaling). Bovendien kunnen de agrariërs met zulke gedraineerde percelen nog eerder met zwaar materieel het land op. Nog meer nesten van weidevogels uitgemaaid. Nog meer raaigras. Nog minder insecten etc. Ik begrijp de neutrale berichtgeving in de Groene Flits, maar feitelijk zou Stichting Groene Hart hier geen adhesie aan mogen betuigen.

 2. IMCG schreef:

  IMCG zet vraagtekens bij de effectiviteit van onderwaterdrainage in veenweidegebieden
  Op dit moment worden aanvragen gedaan voor subsidie op de aanleg van onderwaterdrainage in veenweidegebieden. Daar is tientallen miljoenen euro’s mee gemoeid. Er wordt verondersteld dat met deze techniek een aanzienlijke vermindering van de bodemdaling en uitstoot van CO2 in de veengebieden kan worden gerealiseerd. De International Mire Conservation Group (IMCG), een internationaal netwerk van circa 700 specialisten die zich ten doel stellen om venen te beschermen, zet daar vraagtekens bij. Leden van dit netwerk zijn afkomstig uit de wetenschap, beleids- en beheerorganisaties en consultancybureaus.

  Tijdens een bijeenkomst van de IMCG in Nederland eind augustus 2018 was één van de discussieonderwerpen de onderwaterdrainage. Uit nadere analyse van de data bleek dat de verwachte CO2 reductie en bodemdaling naar alle waarschijnlijkheid nauwelijks zal optreden. De IMCG heeft daarover een resolutie aangenomen met de oproep om de effectiviteit van de maatregelen nader te onderzoeken en bestaande alternatieven zoals paludicultuur in de mogelijke oplossingsrichting te betrekken. De IMCG heeft de minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd de subsidies voor de onderwaterdrainage stop te zetten.

  bron: IMCG, 11/09/18 http://www.imcg.net/

 3. Wageningen schreef:

  Wageningse onderzoekers weerleggen kritiek op effectiviteit onderwaterdrains
  Een van de innovatieve oplossingen tegen bodemdaling in veenweidegebieden is onderwaterdrainage. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat dit een veelbelovende techniek is. Onderzoeker John Couwenberg van de Universiteit van Greifswald in Duitsland zette hier onlangs vraagtekens bij. Volgens Wageningse onderzoekers gaat Couwenberg uit van onjuiste uitgangspunten.

  Couwenberg stelt dat onderwaterdrains in het eerste jaar na aanleg weliswaar effect hebben, maar dat het effect daarna snel uitdooft. Hij ziet geen aanwijzingen dat bodemdaling door onderwaterdrainage wordt verminderd.

  Droog eerste jaar
  “Couwenberg houdt te weinig rekening met het feit dat in zijn analyses het eerste meetjaar toevallig juist droog was, en het tweede jaar juist nat,” stelt bodemkundig onderzoeker Rob Hendriks van Wageningen Environmental Research. “En dan is het logisch dat het effect van de drains in het tweede jaar minder is. De bodem is dan immers al nat en de grondwaterstanden zijn dan al relatief hoog. Bovendien hebben we vastgesteld dat percelen met onderwaterdrains natter blijven dan referentiepercelen zonder drains, ook als de grondwaterstanden weinig uiteenlopen. Dat Couwenberg verschillen in effectiviteit ziet tussen de verschillende jaren klopt dus, maar dat heeft niet zozeer met de werking van de drains te maken als wel met de verschillen in weersomstandigheden.”

  Grondwaterstand in de zomer het belangrijkste
  Veenexpert Jan van den Akker van Wageningen Environmental Research wijst er op dat niet, zoals door Couwenberg wordt gesteld, de jaargemiddelde grondwaterstand belangrijk is als het om oxidatie van het veen gaat. “Het gaat vooral om de grondwaterstand in de zomer,” zegt hij. “Dat heeft te maken met het afbraakproces van het veen. De meeste afbraak vindt in de zomer plaats, omdat door de diepere grondwaterstand zuurstof makkelijker en dieper in het veen kan dringen, en de bodemtemperatuur dan het hoogst is. De gemiddelde jaarlijkse maaivelddaling is dan ook het sterkst gerelateerd aan de diepere grondwaterstanden in de zomer. Met emissiemetingen worden ook in de zomer de hoogste emissies gemeten.”

  Zie voor meer informatie de site van Wageningen University & Research.

  bron: Wageningen University & Research, 26/09/18

 4. prof. Lars Hein schreef:

  Onderwaterdrainage veengebieden zeer kostbaar en effect niet bewezen
  Nederlands veen stoot veel CO2 uit. Onderwaterdrainage wordt door de klimaattafel landbouw voorgesteld om deze uitstoot te verminderen. Hier blijkt echter geen eenduidig wetenschappelijk bewijs voor. Ook is onderwaterdrainage extreem duur. Landbouw op diepe veengebieden past niet in een effectief klimaatbeleid, zegt prof. Lars Hein van Wageningen University, 17-OKT-2018 –
  lees: Naturetoday.com/…….report

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*